Naptár

Betöltése

Pályarendszabály

Pályarendszabályok

A belépőjegy, valamint a bérlet vásárlója és a Veszprém Kosárlabda Kft. (továbbiakban: Kft.) között szerződéses jogviszony keletkeztet a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a Kft. (mint rendező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.
 
1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

• érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik (bérlet, MKOSZ igazolvány)
• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, 
• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta, 
• nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, 
• nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt, 
• ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul, 
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető, 
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény biztosítását végző biztonsági őr és a rendező jogosult. 

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik – csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el. 

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. (A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.) 

5. A néző a sportrendezvényen: 

• köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait, 
• a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja, 
• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát, 
• rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat, 
• a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat nem fedheti el, 
• köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 
• A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges. 

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be: 

• a Pályarendszabályokat megsérti, vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja, 
• aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről 
képfelvevő eszközzel felvételt készít, 
• a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét, 
• a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

7. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező: 

• gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, 
• jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni. 

8. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött. 

9. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. 

10. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes. 

11. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Kft.érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.
 
Érvényes: 2015. szeptember 1.-től.
 
 

K?vetkez? mérk?zés

K


VS 

1970. 01. 01.

Korábbi mérk?zés

V

Veszprém KK
VS  SMAFC 1860 Soproni Egyetem

87 - 101

2024. 05. 12. 18:00

K?vess minket

Névadó partnerünk

Kiemelt Támogatóink

Támogatóink